fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

1.1. Coach: professional welke diensten uitvoert in opdracht van Ian Sport Coaching.
1.2. Ian Sport Coaching: Betreft een economisch activiteit van een natuurlijk persoon.
1.3. Klant: natuurlijke persoon een overeenkomst is aangegaan/aangaat met Ian Sport Coaching
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin afspraken worden gemaakt tussen Ian Sport Coaching en de klant.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Ian Sport Coaching en de Klant.

3. DE OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het (digitale) inschrijfformulier. De overeenkomst en het gebruik van alle faciliteiten en diensten zijn strikt persoonlijk.
3.2. De overeenkomst is aangegaan tussen de klant en Ian Sport Coaching, niet met de coach. Ian Sport Coaching houdt zoveel als mogelijk rekening met de wensen van de klant bij het toewijzen van een coach.

4. DUUR

4.1. Een overeenkomst wordt na afloop van de proefmaand aangegaan voor een minimale periode van 5 maanden. Totale duur is hierdoor 6 maanden.
4.2. Na de minimale contractperiode wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.

5. DUUR

5.1. Een overeenkomst kan schriftelijk of per e-mailbericht worden beëindigd bij de begeleidende coach of direct aan Ian Sport Coaching via info@iansportcoaching.nl
5.2. Voor beëindiging van een overeenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het is niet mogelijk het coachtraject te beëindigen binnen de vooraf overeengekomen minimale coachperiode van 6 maanden.
5.3. Het is niet mogelijk een coachtraject met terugwerkende kracht te beëindigen en/of restitutie te ontvangen over de afgenomen diensten.

6. ONDERBREKINGEN VAN OVEREENKOMST

6.1. Onderbreking van overeenkomst kunnen enkel in het geval van zwangerschap of een langdurige blessure of ziekte, waarbij de klant niet in staat is sportieve activiteit te bedrijven voor 4 weken of langer op vertoon van een medische verklaring worden onderbroken. Onderbrekingen zijn niet mogelijk met terugwerkende kracht.

7. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

7.1. Het tarief van de bijbehorende dienst of coachtraject wordt vooraf overeengekomen. Jaarlijks kan er een prijsverhoging plaats vinden van maximaal 5%, de verhoging wordt minimaal 4 kalenderweken van tevoren kenbaar gemaakt via onze digitale nieuwsbrief of per email. Wijzigingen hebben geen invloed op de overeengekomen contractperiode.
7.2. Ian Sport Coaching mag afwijken van de verhoging van 5% genoemd in art. 7.1 als deze prijsaanpassing direct voortvloeit uit de wet, bijvoorbeeld wanneer het btw-tarief wordt verhoogd. In dat geval heeft de prijsaanpassing ook geen invloed op de contractperiode.

8. BETALINGEN

8.1. De klant kiest bij aanvang van de overeenkomst voor de gewenste betalingsperiode en ontvangt bij aanvang van deze periode een digitale factuur op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. Deze factuur kan worden voldaan middels de IDEAL betaal functie of door overboeking per bank.
8.2. De betalingstermijn per factuur bedraagt 14 dagen. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling van de facturen.
8.3. Bij het uitblijven van een tijdige betaling van de klant zal Ian Sport Coaching de klant 1 maal per mailbericht kosteloos herinneren. Na het uitblijven van een betaling binnen 7 dagen na de eerste herinnering brengt Ian Sport Coaching bovenop het openstaande bedrag € 12,50 extra in rekening aan administratiekosten.
8.4. Ian Sport Coaching is niet verplicht diensten te leveren wanneer niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan zoals genoemd in art. 8.2 en 8.3. Dit heeft geen invloed op de overeengekomen contractperiode.
8.5. Als de klant ook na een schriftelijke betaalherinnering in gebreke blijft zal Ian Sport Coaching de contributie van de gehele looptijd van de contractperiode opeisen, vermeerderd met de kosten van het incassobureau / gerechtsdeurwaarder alsmede eventuele gerechtelijke kosten.
8.6. Geen gebruikmaking van (een van de) geleverde diensten schort de betalingsverplichting niet op.

9. VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Ian Sport Coaching beveelt de klant sterk aan vooraf een medische keuring te ondergaan. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart de klant dat er geen medische beperkingen zijn voor het gebruik van onze diensten. Medische beperkingen die van risico zijn of van invloed zijn op de diensten die worden geleverd door Ian Sport Coaching worden te allen tijde zo spoedig mogelijk bij de begeleidende coach gemeld.
9.2. Ian Sport Coaching heeft een adviserende rol op het gebied van trainingsbegeleiding op afstand. Het is voor de coach onmogelijk een veiligheidssituatie op de trainingslocatie van de klant in te schatten, de klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van en rondom zijn/haar eigen sportactiviteiten.

9.3. Ian Sportcoaching is niet aansprakelijk voor enige schade die afnemer in verband met de overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ian Sportcoaching. In geen geval is Ian Sportcoaching aansprakelijk voor gevolgschade van afnemer of derden waaronder, maar niet beperkt tot, materiele schade en immateriele schade.
9.4. Afnemer vrijwaart Ian Sportcoaching terzake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de overeenkomst tenzij deze schade en/of kosten het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ian Sportcoaching.
9.5. In geval van aansprakelijkheid van Ian Sportcoaching voor enige schade geldt, ongeacht de vorige bepalingen, te allen tijde dat de contractuele – en wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

10. OVERMACHT

10.1. Wanneer de vaste coach niet in staat is om de diensten van Ian Sport Coaching te leveren, zal Ian Sport Coaching zorgdragen voor een andere coach voor het leveren van de betreffende diensten. Dit kan gebeuren bijvoorbeeld wanneer een coach langdurig ziek is of stopt met zijn/haar werkzaamheden voor Ian Sport Coaching. Bij een genoodzaakte verandering van coach blijven alle overeengekomen afspraken uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden van kracht.

11. FAIRPLAY

11.1. Ian Sport Coaching heeft sportieve fairplay hoog in het vaandel staan en werkt enkel met klanten die op dezelfde wijze hun sport benaderen en beoefenen. Overtreding van het dopingreglement en/of grove overtredingen bij wedstrijden van het wedstrijdreglement geeft Ian Sport Coaching het recht de geleverde diensten per direct te stoppen. Restitutie van betalingen is onder geen beding mogelijk.

12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Ian Sport Coaching beoordeeld en beslist.

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaalt
13.2. Indien een of meer artikelen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen zo nodig in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.

14. GESCHILLEN

14.1. Ingeval van geschillen, verband houdende met de tussen partijen gesloten overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een onafhankelijke mediator welke zal woorden voorgesteld door Ian Sportcoaching.
14.2. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan rechter of een arbitraal college voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten of het treffen van noodzakelijke voorlopige voorzieningen.
14.3. Partijen verplichten zich over en weer de eerste mediation bijeenkomst gezamenlijk bij te wonen. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment om welke reden dan ook te beëindigen.